ČASŤ I.

Základné ustanovenia

čl.1. Úvodné ustanovenia

1.1. Zakladatelia a členovia záujmového združenia právnických osôb (SK+MED) sa dňa 01.02.2008 na riadnom Valnom zhromaždení uzniesli, že v zmysle § 20f a nasl. zák.č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších úprav, sa neoddeliteľná súčasť Zakladateľskej zmluvy zo dňa 5.3.1999 – Stanovy združenia právnických osôb zo dňa 5.marca 1999 v znení neskorších úprav – nahrádzajú týmito Stanovami.

1.2. Názov záujmového združenia právnických osôb znie: Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok (SK+MED) – ďalej len združenie.

1.3. Sídlo združenia je Seberíniho 9, 821 03 Bratislava.

čl.2. Právna forma a právny režim

2.1. Združenie Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok (SK+MED), je záujmovým združením právnických osôb, právnickou osobou, ktorá je spôsobilá nadobúdať práva a zaväzovať sa, teda vystupovať v právnych vzťahoch svojím menom, niesť majetkovú zodpovednosť vyplývajúcu z právnych vzťahov a súčasne je spôsobilá byť stranou procesu.

2.2. Vznik, právna forma, pomery a zánik spoločnosti sa riadia platnými právnymi predpismi, najmä § 22f až § 22j Občianskeho zákonníka.

2.3. Združenie bolo založené na základe Zakladateľskej zmluvy zo dňa 5.3.1999 a je registrované v registri záujmových združení právnických osôb, vedenom Krajským Úradom Bratislava.

2.4. Združenie zodpovedá za nesplnenie svojich povinností celým svojim majetkom.


čl.3. Zakladatelia 

3.1. Zakladateľmi sú:
a.) B.Braun Medical s.r.o., 
Handlovská 19, 851 01 Bratislava,
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I. , v odd. Sro, vl.č. 5094/B

b.) Beiersdorf Slovakia spol. s r.o.,
Palárikova 14, 811 09 Bratislava, 
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I. , v odd. Sro, vl.č. 

c.) Bristol-Myers Squibb Slovakia s.r.o., divízia ConvaTec, 
Kapucínska 5, 811 03 Bratislava,
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I. , v odd. Sro, vl.č.

d.) Hartmann-Rico spol. s r.o., 
Vlčkova 18, 811 06 Bratislava,
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I. , v odd. Sro, vl.č. 5144/B

e.) Johnson & Johnson, s. r.o., 
Plynárenská 7/B, 824 78 Bratislava,
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I. , v odd. Sro, vl.č. 4598/B

f.) The Kendall Company, Ltd., organizačná zložka
Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., 
v odd. Po, vl.č. 750/B

g.) Rauscher – Slovakia – Medicínske a hygienické výrobky s.r.o., 
Gaštanova 15, 811 04 Bratislava,
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I. , v odd. Sro, vl.č. 4822/B 


čl.4. Účel združenia

4.1. Združenie je založené za účelom poskytovať produkty pre najvyššiu kvalitu zdravotnej starostlivosti, pre najúčinnejšiu ochranu zdravia a pre najúčinnejšiu liečbu dysfunkcií.

4.2. S cieľom realizovať tento základný účel sa zakladatelia združenia dohodli na nižšie uvedených cieľoch tohto združenia:
a) stať sa združením s otvorenou štruktúrou, prispievajúcou k sprehľadneniu trhu, zastupujúcim špecifické a jednotné záujmy svojich členov prostredníctvom špecializovaných pracovných skupín,
b) prejednávať špecifické otázky záujmov dodávateľov zdravotníckych pomôcok, 
c) zastupovať záujmy dodávateľov zdravotníckych pomôcok pri rokovaniach s vládou, odbornými asociáciami, skupinami spotrebiteľov a ostatné špecifické aktivity vo vzťahu k zdravotným zariadeniam,
d) podporovať vysoký etický štandard v oblasti zdravotníckych pomôcok, 
e) zabezpečovať informácie pre pracovníkov v zdravotníctve,
f) zabezpečovať návrhy procesov a expertíz vo veciach týkajúcich sa prostriedkov zdravotníckej techniky, vrátane zosúladenia s princípmi Európskej únie.


čl.5. Predmet činnosti združenia

5.1. Predmetom činnosti združenia je:
a) zabezpečovať účasť na priamych rokovaniach s vládnymi zložkami, zahrňujúcimi, ale neobmedzujúcimi Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, NR SR a jej výbor pre zdravotníctvo,
b) zabezpečovať účasť na priamych rokovaniach s miestnymi zástupcami medzinárodných organizácií, vrátane WHO, Červeného kríža a pod.,
c) zabezpečovať účasť na priamych rokovaniach s odbornou a laickou zdravotníckou verejnosťou a jej záujmovými a profesnými organizáciami, resp. zoskupeniami,
d) zabezpečovať priamy vzťah, výmenu názorov a „know-how“ s relevantnými vládnymi a mimovládnymi organizáciami, vrátane zdravotných poisťovní,
e) zabezpečovať vzdelávanie a osvetu.
f) prezentovať najnovšie poznatky v oblasti medicínskych technológií, získané na základe medzinárodnej spolupráce s vedeckými pracoviskami, výrobcami, distribútormi zdravotníckych pomôcok.

ČASŤ II.

Členstvo v združení

čl.6. Členstvo

6.1. Členom združenia sa môže stať právnická osoba, spoločnosť zaoberajúca sa vývojom, výrobou, dovozom, distribúciou zdravotníckych pomôcok a iné subjekty pôsobiace v oblasti zdravotníctva.

6.2. Členstvo zakladateľov v združení vzniklo podpisom zakladateľskej zmluvy.

6.3. Členstvo ďalších právnických osôb v združení vzniká rozhodnutím predsedníctva združenia o vzniku ich členstva.

6.4. Nový člen je povinný písomne prehlásiť, že pristupuje k zakladateľskej zmluve združenia s tým, že súhlasí s obsahom stanov združenia a ich schválenými dodatkami.


6.5. Členstvo člena v združení je možné ukončiť výhradne na základe písomného oznámenia člena o jeho vystúpení zo združenia, alebo na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia združenia o vylúčení člena združenia.

6.6. Členstvo v združení zaniká uplynutím lehoty jedného kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo písomné oznámenie člena o jeho vystúpení zo združenia doručené predsedovi združenia.

6.7. Predsedníctvo združenia môže rozhodnúť o vylúčení člena zo združenia, najmä ak stratí člen spôsobilosť nadobúdať práva a povinnosti, alebo poruší svoje povinnosti člena vyplývajúce pre neho zo stanov združenia, zakladateľskej zmluvy a z rozhodnutí Valného zhromaždenia združenia. Rozhodnutím predsedníctva združenia zaniká členstvo tohto člena v združení dňom, v ktorom bolo toto rozhodnutie predsedníctvom schválené.


čl.7. Práva a povinnosti členov

7.1. Každý z členov je povinný napomáhať podľa svojich možností činnosti združenia v súvislosti s realizáciou predmetu činnosti združenia a zachovávať dobré meno združenia.

7.2. Člen združenia, mimo iných práv stanovených pre člena združenia týmito stanovami, má aj tieto práva:
a) volebné právo na voľbu predsedníctva združenia
b) právo byť volený do predsedníctva združenia 
c) právo schvaľovať stanovy a rozpočet združenia
d) podávať návrhy na rokovaní Valného zhromaždenia
e) hlasovať o návrhoch na Valnom zhromaždení

7.3. Každý z členov je povinný splatiť svoj vklad v súlade so stanovami združenia a hradiť ročný príspevok do majetku združenia a to v lehotách stanovených Valným zhromaždením na príslušné obdobie (najčastejšie nasledujúci rok).

7.4. Každý z členov je povinný podieľať sa na úhrade strát združenia vzniknutých pri hospodárení združenia podľa zásad uvedených v týchto stanovách.

7.5. Jednotliví členovia majú právo na úplné a pravdivé informácie o činnosti združenia, menovite o jeho hospodárení.

7.6. Každý z členov má právo na podiel na likvidačnom zostatku pri zániku združenia. 

7.7. Každý z členov má právo zúčastňovať sa na riadnych a mimoriadnych Valných zhromaždeniach, na ďalších zhromaždeniach a na akciách združenia. Členovia majú taktiež právo používať zariadenia a služby združenia v súlade so smernicami vydanými predsedníctvom.

7.8. Každý člen združenia sa zaväzuje, že sa bude riadiť ustanoveniami Etického kódexu  („Kódex“) a postupu pri podávaní sťažností (ktorý je súčasťou Kódexu) a v budúcnosti nevznesie žiadnu žalobu proti združeniu, alebo proti konkrétnym členom združenia v prípade následkov, vyplývajúcich z obsahu sťažnosti svojich zamestnancov o ustanoveniach Kódexu a odstráni všetky škody, ktoré vzniknú porušením ustanovení Kódexu jeho zamestnancami.

7.9. Členovia sú ďalej povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach výsledkov rokovaní, rozhodnutiach a dokumentoch združenia, označených za dôverné, voči tretím osobám. 

ČASŤ III.

Úprava majetkových pomerov združenia

čl.8. Vklady

8.1. Pri založení združenia a pri vstupe do združenia každý zo zakladateľov a členov združenia vložil vklad v peňažnej forme, pričom vklady zakladateľov a členov činia:
a) B.Braun Medical s.r.o., vklad 30.000,- Sk (slovom tridsaťtisíc Sk),
b) Coloplast A/S, organizačná zložka, vklad 30.000,- Sk (slovom tridsaťtisíc Sk) 
c) Fresenius Medical Care Slovensko spol. s.r.o., vklad 30.000,- Sk (slovom tridsaťtisíc Sk) 
d) Glynn Brothers Chemicals Slovakia spol. s.r.o., vklad 30.000,- Sk (slovom tridsaťtisíc Sk) 
e) Hartmann-Rico spol. s r.o., vklad 30.000,- Sk (slovom tridsaťtisíc Sk)
f) Impax Trading spol. s.r.o., vklad 30.000,- Sk (slovom tridsaťtisíc Sk)
g) Johnson & Johnson, s r.o., vklad 30.000,- Sk (slovom tridsaťtisíc Sk) 
h) The Kendall Company, organizačná zložka, vklad 30.000,- Sk (slovom tridsaťtisíc Sk)
i) Kimberly – Clark a.s., vklad 30.000,- Sk (slovom tridsaťtisíc Sk)
j) Lohmann & Rauscher spol. s.r.o., vklad 30.000,- Sk (slovom tridsaťtisíc Sk)
k) Nimag spol. s.r.o., vklad 30.000,- Sk (slovom tridsaťtisíc Sk)
l) SCA Hygiene Products spol. s.r.o., vklad 30.000,- Sk (slovom tridsaťtisíc Sk) 
m) Unomed spol. s.r.o., vklad 30.000,- Sk (slovom tridsaťtisíc Sk)

8.2. Vklady zakladateľov boli splatené jednorazovo do 15 dní odo dňa zápisu združenia do registra združení vedeného záujmové združenia právnických osôb (ďalej len registra), na účet združenia vedený v tuzemskom peňažnom ústave.

8.3. V prípade zániku člena združenia prechádza jeho členstvo v združení a práva a záväzky s ním spojené na právneho nástupcu tohto člena v súlade s platnými právnymi predpismi.

8.4. Majetok združenia je ďalej tvorený vkladmi členov združenia, ktorí sa stanú členmi združenia po dni zápisu združenia do registra (ďalej len budúci členovia združenia).

8.5. Vklad nových členov združenia je 1.000,- € (slovom: tisíc eur). Tj. každý nový člen okrem bežného členského príspevku na príslušný rok uhradí vstupný jednorazový príspevok, pričom tento príspevok je nevratný, tj. členovi ani pri ukončení členstva v združení neprináleží jeho plná či čiastočná vratnosť.

8.6. Vklady nových členov združenia sú splatné jednorazovo do 15 dní odo dňa, kedy predsedníctvo rozhodlo o vzniku ich členstva a to na účet združenia vedený v tuzemskom peňažnom ústave.


čl.9. Členské príspevky

9.1. Všetci riadni členovia združenia sú povinní platiť ročný členský príspevok, pričom jeho konkrétnu výšku stanoví Valné zhromaždenie združenia pri rešpektovaní minimálnej a maximálnej výšky ročného členského príspevku.

9.2. Výška členského príspevku pre nadchádzajúci rok schvaľuje Valné zhromaždenie na základe predloženého návrhu predsedníctvom. 

9.3. Členský príspevok sa platí za každý kalendárny rok členstva v združení.

9.4. V prípade, že členstvo ďalšej právnickej osoby v združení (riadne, resp. pridružené) vznikne na základe rozhodnutia predsedníctva združenia o vzniku členstva tejto právnickej osoby v združení v priebehu kalendárneho roka (nie na začiatku kalendárneho roka), stanoví predsedníctvo združenia konkrétnu výšku členského príspevku tejto právnickej osoby v tomto kalendárnom roku tak, že pri rešpektovaní uvedenej minimálnej a maximálnej výšky ročného členského príspevku bude členský príspevok tejto právnickej osoby predstavovať alikvótnu časť stanovenú z ročného členského príspevku podľa počtu kalendárnych mesiacov roka, v ktorom má trvať členstvo tejto právnickej osoby v združení do konca tohto kalendárneho roka.

9.5. Členské príspevky sú splatné jednorazovo, pričom predsedníctvo združenia vyzve členov združenia na uhradeniu členského príspevku, najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca po konaní Valného zhromaždenia združenia.

9.6. Majetkom združenia sa tiež stávajú všetky prostriedky a dotácie, ktoré boli poskytnuté združeniu štátom alebo inými právnymi subjektmi v súvislosti s predmetom činnosti združenia.

9.7. Splatené peňažné vklady zakladateľov a nových členov združenia, zaplatené členské príspevky členov združenia, ako aj iné vložené veci a hodnoty môžu byť použité len na realizáciu predmetu činnosti združenia, ktorý je vymedzený v týchto stanovách.

ČASŤ IV.

Organizácia združenia

čl.10. Orgány združenia

10.1. Orgánmi združenia sú:
a) Valné zhromaždenie
b) Predsedníctvo združenia
c) Výkonný riaditeľ

čl.11. Valné zhromaždenie

11.1. Najvyšším orgánom združenia je Valné zhromaždenie združenia, ktoré rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia.

11.2. Prostredníctvom Valného zhromaždenia združenia vykonávajú členovia združenia svoje práva a povinnosti podľa týchto stanov.

11.3. Každý člen menuje do Valného zhromaždenia združenia svojho zástupcu, oprávneného menom tohto člena rokovať. Tohto svojho zástupcu môže každý člen združenia kedykoľvek písomne odvolať.

11.4. Počet zástupcov vo Valnom zhromaždení združenia je zhodný s počtom členov združenia, resp. právnických osôb združených v združení.

11.5. Do výlučnej pôsobnosti Valného zhromaždenia patrí:
a) prerokúvanie a schvaľovanie rozpočtu združenia 
b) prerokúvanie výsledkov hospodárenia združenia a rozhodovanie o rozdelení zisku alebo o uhradení strát podľa zásad uvedených v týchto stanovách
c) rozhodovanie o zrušení združenia 
d) rozhodovanie o zmene týchto stanov
e) rozhodovanie o voľbe a odvolaní člena predsedníctva pred uplynutím funkčného obdobia uvedeného v týchto stanovách
f) menovanie likvidátora v prípade zrušenia združenia likvidáciou.

čl.12. Organizácia Valného zhromaždenia

12.1. Valné zhromaždenie združenia sa koná najmenej raz v kalendárnom roku, spravidla v sídle združenia (riadne Valné zhromaždenie). Valné zhromaždenie združenia rozhodne vždy na svojom zasadnutí o dátume, hodine a mieste ďalšieho konania.

12.2. Mimoriadne Valné zhromaždenie združenia musí byť zvolané, ak o to požiada predseda združenia, alebo podpredseda združenia, alebo súčasne dvaja zástupcovia Valného zhromaždenia združenia a to vždy písomne doporučenými listami všetkým členom združenia s uvedením dátumu, hodiny a miesta konania tohto mimoriadneho Valného zhromaždenia združenia tak, že medzi dňom podania týchto doporučených listov na poštu a dňom konania tohto mimoriadneho Valného zhromaždenia združenia nesmie byť lehota kratšia než 5 kalendárnych dní. Mimoriadne Valné zhromaždenie združenia sa koná spravidla v sídle združenia.

12.3. Riadne Valné zhromaždenie združenia, mimoriadne Valné zhromaždenie združenia riadi, ak nerozhodne Valné zhromaždenie združenia inak, predseda združenia. V prípade, že pred uplynutím funkčného obdobia predseda združenia zomrie, alebo odstúpi z funkcie predsedu združenia, alebo dôjde k jeho odvolaniu Valným zhromaždením združenia, riadi Valné zhromaždenie združenia podpredseda združenia . V prípade, že pred uplynutím funkčného obdobia podpredseda združenia zomrie, alebo odstúpi z funkcie podpredsedu združenia, alebo dôjde k jeho odvolaniu Valným zhromaždením združenia, riadi Valné zhromaždenie združenia výkonný riaditeľ.

12.4. O konaní a priebehu riadneho Valného zhromaždenia združenia, prípadne mimoriadneho Valného zhromaždenia združenia musí byť vyhotovený písomný zápis, ktorý je prístupný každému z členov združenia.


čl.13. Rozhodovanie Valného zhromaždenia

13.1. Valné zhromaždenie združenia je spôsobilé platne rozhodovať (uznášať sa), ak je prítomná trojpätinová (3/5) väčšina menovaných zástupcov všetkých členov združenia.

13.2. Každý z členov združenia má prostredníctvom svojho zástupcu pri hlasovaní jeden platný hlas a právo hlasovať o návrhoch na Valnom zhromaždení v súlade s jeho právami člena združenia.

13.3. Každý menovaný zástupca je povinný pred začiatkom hlasovania preukázať, že je oprávnený v mene člena združenia, ktorý ho do Valného zhromaždenia združenia menoval, rokovať. 

13.4. Menovaný zástupca môže zo závažných dôvodov splnomocniť písomnou plnou mocou inú fyzickú osobu na účasť na Valnom zhromaždení združenia, vrátane práva hlasovať na tomto Valnom zhromaždení združenia v zastúpení menovaného zástupcu. Pre tento prípad je splnomocnený zástupca povinný predložiť pred otvorením tohto Valného zhromaždenia združenia Valnému zhromaždeniu združenia riadnu písomnú plnú moc udelenú zo strany menovaného zástupcu a prijatú splnomocneným zástupcom. Pre tento prípad nie je menovaný zástupca, ktorý túto písomnú plnú moc udelil, oprávnený zúčastniť sa tohto Valného zhromaždenia združenia, ani na tomto Valnom zhromaždení združenia hlasovať.

13.5. Valné zhromaždenie združenia rozhoduje prostou väčšinou prítomných zástupcov členov združenia majúcich hlasovacie právo. V prípade, že dôjde pri hlasovaní k rovnosti hlasov, rozhoduje hlas predsedu združenia. V prípade, že pred uplynutím funkčného obdobia predseda združenia zomrie, alebo odstúpi z funkcie predsedu združenia, alebo dôjde k jeho odvolaniu Valným zhromaždením združenia, rozhoduje hlas podpredsedu združenia.

13.6. Hlasovanie o prijatí rozhodnutia Valného zhromaždenia združenia je verejné. V prípade rozhodovania o vzniku či zániku členstva v združení alebo v prípade voľby či odvolania predsedu združenia, podpredsedu združenia je prípustné aj hlasovanie tajné, pomocou hlasovacích lístkov. Hlasovacie lístky musia byť upravené a označené tak, aby bola vylúčená možnosť ich zámeny. O spôsobe hlasovania vo vyššie uvedených prípadoch rozhodne Valné zhromaždenie združenia pred začiatkom takéhoto hlasovania.

čl.14. Predsedníctvo združenia

14.1. Predsedníctvo združenia je výkonným orgánom združenia s rozhodovacou právomocou.

14.2. Predsedníctvo združenia rozhoduje o vzniku a zániku členstva v združení.

14.3. Predsedníctvo združenia ďalej rozhoduje v období medzi konaním Valných zhromaždení združenia o všetkých veciach združenia s výnimkou tých vecí združenia, ktoré spadajú do výhradnej pôsobnosti Valného zhromaždenia združenia podľa týchto stanov. Rozhodovanie predsedníctva združenia o všetkých veciach združenia s výnimkou vecí združenia, ktoré spadajú do výhradnej pôsobnosti Valného zhromaždenia združenia, musí však byť v súlade s rozhodnutiami Valného zhromaždenia združenia.

14.4. Predsedníctvo združenia má 5 členov, ktorých volí Valné zhromaždenie združenia s tým, že členom predsedníctva združenia môže byť zvolená iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov, plne spôsobilá na právne úkony, ktorá je súčasne k dátumu voľby do predsedníctva združenia zamestnancom zakladateľa, resp. člena združenia. 

14.5. Delegovaným kandidátom k voľbe a zvoleniu do predsedníctva zduženia na základe plnej moci môže byť ktokoľvek z členskej spoločnosti, koho si do tejto pozície nominuje. Delegovaný kandidát odsúhlasil svoju nomináciu.  

14.6. Počet členov predsedníctva združenia môže byť menený rozhodnutím Valného zhromaždenia združenia, počet členov predsedníctva združenia však musí byť vždy nepárny.

14.7. Funkčné obdobie členov predsedníctva združenia predstavuje jeden rok odo dňa, kedy boli do funkcie členov predsedníctva združenia Valným zhromaždením združenia zvolení.

14.8. Predsedníctvo združenia si z členov Predsedníctva združenia zvolených Valným zhromaždením združenia volí predsedu združenia a podpredsedu združenia a to na funkčné obdobie uvedené v týchto stanovách.

14.9. Predsedníctvo združenia na základe výberového konania ustanovuje do funkcie výkonného riaditeľa, ktorého vzťah k združeniu sa riadi príslušnými ustanoveniami Zákonníka práce.

14.10. V prípade, že pred uplynutím funkčného obdobia predsedu združenia predseda združenia zomrie, odstúpi z funkcie, alebo dôjde k jeho odvolaniu Valným zhromaždením združenia, predsedníctvo poveruje výkonom funkcie predsedu združenia podpredsedu združenia a to do doby zvolenia nového predsedu združenia predsedníctvom združenia.

14.11. V prípade, že pred uplynutím funkčného obdobia podpredsedu združenia podpredseda združenia zomrie, odstúpi z funkcie, alebo dôjde k jeho odvolaniu Valným zhromaždením združenia, predsedníctvo poveruje výkonom funkcie podpredsedu združenia jedného z členov predsedníctva združenia a to do doby zvolenia nového člena predsedníctva a následne voľby nového podpredsedu združenia predsedníctvom združenia.

14.12. Zasadnutia predsedníctva združenia sa konajú podľa potreby združenia spravidla v sídle združenia. Predsedníctvo združenia rozhodne na svojom zasadnutí o dátume, hodine a mieste konania ďalšieho zasadnutia.

14.13. Zasadnutia predsedníctva združenia zvoláva predseda združenia, v dobe jeho neprítomnosti podpredseda združenia a to vždy písomne, e-mailom všetkým členom predsedníctva združenia, s uvedením dátumu, hodiny a miesta konania tohto zasadnutia tak, že medzi takto určeným dňom a dňom konania tohto zasadnutia nesmie byť lehota kratšia než 7 kalendárnych dní.

14.14. Zasadnutia predsedníctva združenia riadi, ak nerozhodne predsedníctvo združenia inak, predseda združenia. V prípade, že pred uplynutím funkčného obdobia predseda združenia zomrie, alebo odstúpi z funkcie predsedu združenia, alebo dôjde k jeho odvolaniu Valným zhromaždením združenia, riadi zasadnutia predsedníctva združenia podpredseda združenia.

14.15. O konaní a priebehu zasadnutia predsedníctva združenia musí byť vyhotovený písomný zápis, ktorý podpisujú všetci prítomní členovia predsedníctva združenia.

14.16. Predsedníctvo združenia je spôsobilé platne rozhodovať (uznášať sa), ak je prítomná trojpätinová (3/5) väčšina všetkých členov predsedníctva združenia.

14.17. Každý z členov predsedníctva združenia má pri hlasovaní jeden hlas. Člen predsedníctva združenia môže zo závažných dôvodov splnomocniť písomnou plnou mocou inú fyzickú osobu na účasť na zasadnutí predsedníctva združenia, vrátane práva hlasovať na tomto zasadnutí v zastúpení tohto člena predsedníctva združenia. Pre tento prípad je splnomocnený zástupca povinný predložiť pred začiatkom tohto zasadnutia predsedníctva združenia predsedníctvu združenia riadnu písomnú plnú moc udelenú zo strany zastúpeného člena predsedníctva združenia a prijatú splnomocneným zástupcom s tým, že podpis zastúpeného člena predsedníctva združenia, ako aj podpis splnomocneného zástupcu na tejto plnej moci musia byť úradne overené. Pre tento prípad nie je zastúpený člen predsedníctva združenia, ktorý túto písomnú plnú moc udelil, oprávnený zúčastniť sa na tomto zasadnutí, ani na tomto zasadnutí hlasovať.

14.18. Predsedníctvo združenia rozhoduje prostou väčšinou prítomných členov predsedníctva združenia. V prípade, že dôjde pri hlasovaní k rovnosti hlasov, rozhoduje hlas predsedu združenia. V prípade, že pred uplynutím funkčného obdobia predseda združenia zomrie, alebo odstúpi z funkcie predsedu združenia, alebo dôjde k jeho odvolaniu Valným zhromaždením združenia, rozhoduje hlas podpredsedu združenia.

14.19. Hlasovanie o prijatí rozhodnutia predsedníctva združenia je verejné. Predsedníctvo združenia môže rozhodnúť, že o niektorých otázkach bude hlasovať tajne, pomocou hlasovacích lístkov. Hlasovacie lístky musia byť upravené a označené tak, aby bola vylúčená možnosť ich zámeny. O spôsobe hlasovania vo vyššie uvedenom prípade rozhoduje predsedníctvo združenia pred začiatkom takéhoto hlasovania.

čl.15. Predseda združenia

15.1. Predseda združenia je štatutárnym orgánom združenia a súčasne výkonným orgánom združenia, ktorý koná v mene združenia vo všetkých veciach týkajúcich sa združenia spoločne s podpredsedom združenia, alebo výkonným riaditeľom združenia. Z právnych úkonov, ktoré vykonáva predseda združenia v mene združenia, nadobúda združenie práva a zaväzuje sa. Predseda združenia je vždy členom predsedníctva združenia.

15.2. Predseda združenia je povinný vykonávať svoju funkciu v súlade s rozhodnutiami Valného zhromaždenia združenia a v súlade s rozhodnutiami predsedníctva združenia.

15.3. Predseda združenia ďalej:
a) plní úlohy, ktorými ho pri realizácii predmetu činnosti združenia poverilo Valné zhromaždenie združenia alebo predsedníctvo združenia,
b) zvoláva a riadi Valné zhromaždenie združenia a v prípade potreby mimoriadne Valné zhromaždenie združenia, 
c) zvoláva a riadi zasadnutia predsedníctva združenia, 
d) podáva žiadosť o vymazanie združenia z registra združení vedeného Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v prípade zrušenia združenia, 
e) predkladá Valnému zhromaždeniu združenia, prípadne mimoriadnemu Valnému zhromaždeniu združenia písomné oznámenia členov o ich vystúpení zo združenia a to na najbližšom Valnom zhromaždení združenia nasledujúcom po dni, kedy bolo predsedovi združenia toto oznámenie doručené.

15.4. Funkčné obdobie predsedu združenia predstavuje jeden rok odo dňa, kedy bol do funkcie predsedu združenia predsedníctvom združenia zvolený.

15.5. Predseda združenia vykonáva svoju funkciu bezplatne, nemá teda právo na odmenu za výkon funkcie predsedu združenia.

15.6. Predseda združenia je povinný vykonávať funkciu predsedu združenia s náležitou starostlivosťou a riadiť sa rozhodnutiami Valného zhromaždenia združenia a predsedníctva združenia.

15.7. Predseda združenia je povinný zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo združeniu spôsobiť škodu.

15.8. Združenie má vždy jedného predsedu združenia.

15.9. Ak predseda združenia pred uplynutím funkčného obdobia zomrie, odstúpi z funkcie predsedu združenia, alebo je odvolaný Valným zhromaždením združenia, je Valné zhromaždenie združenia povinné do 1 mesiaca zvoliť nového predsedu združenia v súlade s týmito stanovami. Do doby zvolenia nového predsedu združenia vykonáva právomoci predsedu združenia podpredseda združenia.

15.10. Predseda združenia zastupuje združenie pred súdom i mimosúdne.

15.11. Výkon funkcie predsedu združenia nie je konaním v rozpore s povinnosťou zákazu konkurencie, ktorá platí pre štatutárne orgány jednotlivých členov združenia.


čl.16. Podpredseda združenia

16.1. Podpredseda združenia je štatutárnym orgánom združenia a súčasne výkonným orgánom združenia, ktorý koná v mene združenia vo všetkých veciach týkajúcich sa združenia spoločne s predsedom združenia, alebo výkonným riaditeľom združenia. Z právnych úkonov, ktoré vykonáva podpredseda združenia v mene združenia, nadobúda združenie práva a zaväzuje sa. Podpredseda združenia je vždy členom predsedníctva združenia.

16.2. Podpredseda združenia je povinný vykonávať svoju funkciu v súlade s rozhodnutiami Valného zhromaždenia združenia a v súlade s rozhodnutiami predsedníctva združenia.

16.3. Podpredseda združenia vykonáva právomoci predsedu združenia v dobe neprítomnosti predsedu združenia, prípadne ak predseda združenia pred uplynutím funkčného obdobia zomrie, odstúpi z funkcie predsedu združenia, alebo je odvolaný Valným zhromaždením združenia a to do doby zvolenia nového predsedu združenia v súlade s obsahom týchto stanov.

16.4. Funkčné obdobie podpredsedu združenia predstavuje jeden rok odo dňa, kedy bol do funkcie podpredsedu združenia predsedníctvom združenia zvolený.

16.5. Podpredseda združenia vykonáva svoju funkciu bezplatne, nemá teda právo na odmenu za výkon funkcie podpredsedu združenia.

16.6. Podpredseda združenia je povinný vykonávať funkciu podpredsedu združenia s náležitou starostlivosťou a riadiť sa rozhodnutiami Valného zhromaždenia združenia a predsedníctva združenia.

16.7. Podpredseda združenia je povinný zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo združeniu spôsobiť škodu.

16.8. Združenie má vždy jedného podpredsedu združenia.

16.9. Ak podpredseda združenia pred uplynutím funkčného obdobia zomrie, odstúpi z funkcie podpredsedu združenia, alebo je odvolaný Valným zhromaždením združenia, je Valné zhromaždenie združenia povinné do 1 mesiaca zvoliť nového podpredsedu združenia v súlade s týmito stanovami. Do doby zvolenia nového podpredsedu združenia vykonáva právomoci podpredsedu združenia predseda združenia.

16.10. Podpredseda združenia zastupuje združenie pred súdom i mimosúdne.

16.11. Výkon funkcie podpredsedu združenia nie je konaním v rozpore s povinnosťou zákazu konkurencie, ktorá platí pre štatutárne orgány jednotlivých členov združenia.


čl.17. Výkonný riaditeľ

17.1. Výkonný riaditeľ je štatutárnym orgánom združenia a súčasne výkonným orgánom združenia, ktorý koná v mene združenia vo všetkých veciach týkajúcich sa združenia. Z právnych úkonov, ktoré vykonáva výkonný riaditeľ v mene združenia nadobúda združenie práva a zaväzuje sa. 

17.2. Výkonný riaditeľ nie je členom predsedníctva združenia, má právo zúčastňovať sa zasadnutí predsedníctva združenia a to bez práva na týchto zasadnutiach hlasovať.

17.3. Výkonný riaditeľ je zamestnancom združenia a je zodpovedný za výkon svojej funkcie predsedníctvu združenia.

17.4. Výkonný riaditeľ má právo na mzdu, o výške tejto odmeny mzdy rozhoduje predsedníctvo združenia.

17.5. Výkonný riaditeľ je povinný vykonávať svoju funkciu v súlade s rozhodnutiami predsedníctva združenia a v súlade s pokynmi predsedu združenia alebo podpredsedu združenia, ktoré však musia byť v súlade s rozhodnutiami Valného zhromaždenia združenia a v súlade s rozhodnutiami predsedníctva združenia.

17.6. Výkonný riaditeľ je menovite povinný:
a) zostavovať návrh rozpočtu združenia a predkladať ho Valnému zhromaždeniu združenia na prerokovanie a schválenie,
b) vypracovávať vyúčtovanie výsledkov hospodárenia združenia, ktoré predkladá Valnému zhromaždeniu združenia na prerokovanie a schválenie,
c) riadiť a zabezpečovať vedenie účtovníctva o stave a pohybe majetku združenia, 
d) niesť zodpovednosť za vypracovanie vyúčtovania výsledkov hospodárenia, ktoré predkladá Valnému zhromaždeniu združenia na prerokovanie,
e) podieľať sa na príprave, priebehu a organizácii Valných zhromaždení združenia a na príprave, priebehu a organizácii zasadnutí predsedníctva združenia, 
f) riadiť Valné zhromaždenie združenia v prípade neprítomnosti predsedu združenia a podpredsedu združenia, 
g) zabezpečovať všetky prevádzkové záležitosti združenia.

17.7. Výkonný riaditeľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo združeniu spôsobiť škodu.

17.8. Výkonný riaditeľ zastupuje združenie pred súdom i mimosúdne.

17.9. Výkon funkcie výkonného riaditeľa združenia je konaním v rozpore s povinnosťou zákazu konkurencie, ktorá platí pre štatutárne orgány jednotlivých členov združenia.


čl.18. Konanie menom združenia

18.1. Za združenie koná predseda, podpredseda alebo výkonný riaditeľ a to vždy dvaja z nich spoločne.

18.2. Podpisovanie za združenie sa deje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu združenia pripoja svoje podpisy vždy spoločne buď predseda združenia a podpredseda združenia, alebo spoločne predseda združenia a výkonný riaditeľ, alebo spoločne podpredseda združenia a výkonný riaditeľ


ČASŤ V.

Etický kódex

čl. 19. Etický kódex

19.1. S cieľom prispieť ku skvalitneniu vzťahov a udržiavaniu vysoko morálneho prostredia medzi dodávateľmi zdravotníckych pomôcok a ich odberateľmi (subjektmi v rezorte zdravotníctva) a tým aj ku zlepšeniu systému zdravotnej starostlivosti a dobrému stavu pacientov vytvorili členovia združenia Etický kódex (EK). 

19.2. EK upravuje štandardy postupov v obchodných vzťahoch záväzné pre členov združenia. Nenahrádza a nie je nadriadený zákonom Slovenskej republiky, vyhláškam a nariadeniam, či iným profesijným alebo iným obchodným kódexom (vrátane kódexov firemných), ktoré môžu byť pre členov záväzné.

19.3. EK upravuje postoj členov voči týmto subjektom:
a) zdravotným zariadeniam zriaďovaným štátom, krajmi, mestami či obcami
b) súkromným zdravotným zariadeniam
c) orgánom štátnej správy
d) lekárom a zdravotnému personálu
e) pacientom – používateľom zdravotníckych pomôcok
f) dodávateľom tovaru a služieb

19.4. Dodržiavanie EK SK+MED sa pre členov stáva záväzným po jeho prijatí všetkými členmi na riadnom (mimoriadnom) Valnom zhromaždení.


ČASŤ VI.

Hospodárenie združenia

čl.20. Hospodársky rok

20.1. Hospodársky rok združenia zodpovedá kalendárnemu roku.

20.2. Združenie zostavuje svoj rozpočet a hospodári podľa neho. Rozpočet je zostavovaný na príslušný kalendárny rok výkonným riaditeľom združenia.

20.3. Návrh rozpočtu na nasledujúci kalendárny rok musí byť výkonným riaditeľom združenia predložený na prerokovanie a schválenie Predsedníctvu združenia najneskôr jeden mesiac pred začiatkom príslušného kalendárneho roka.

20.4. Združenie je povinné viesť účtovníctvo o stave a pohybe majetku združenia.

20.5. Po skončení príslušného kalendárneho roka výkonný riaditeľ vypracuje najneskôr do troch mesiacov písomné vyúčtovanie výsledkov hospodárenia združenia, ktoré predloží Valnému zhromaždeniu združenia.

20.6. Ak vykazuje hospodárenie združenia za uplynulý kalendárny rok zisk, bude tento zisk prevedený na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia združenia do majetku združenia na nasledujúci kalendárny rok.

20.7. Ak vykazuje hospodárenie združenia za uplynulý kalendárny rok stratu, podieľajú sa na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia združenia na jej úhrade všetci členovia združenia a to úmerne podľa výšky ich splatených vkladov k celkovej hodnote majetku združenia.


ČASŤ VII.

Zrušenie a zánik združenia

čl.21. Zrušenie a zánik združenia

21.1. Združenie zaniká výmazom z registra záujmového združenia právnických osôb.

21.2. Združenie sa ruší:
a) rozhodnutím Valného zhromaždenia združenia 
b) ak všetci jeho členovia stratia spôsobilosť nadobúdať práva a povinnosti
c) vyhlásením konkurzu na združenie alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku združenia.

21.3. Ak neprešiel celý majetok združenia na právneho nástupcu, alebo ak nebol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak ostane po ukončení konkurzného konania združenia majetok, uskutoční sa jeho likvidácia.

21.4. Pred začiatkom likvidácie združenia menuje Valné zhromaždenie združenia likvidátora. 

21.5. Likvidácia združenia sa uskutoční v súlade s ustanovením §70 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení.

21.6. Likvidačný zostatok sa rozdelí medzi členov podľa výšky ich splatených vkladov.


ČASŤ VIII.

Záverečné ustanovenia

čl.22. Záverečné ustanovenia

22.1. Zmeny a doplnky stanov je možné previesť iba písomnou formou a to na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia združenia.

22.2. Tieto stanovy sú súčasťou Zakladateľskej zmluvy, ktorou bolo združenie založené.

22.3. Tieto stanovy sú vyhotovené v jazyku slovenskom a v jazyku anglickom s tým, že rozhodujúci je obsah týchto stanov v jazyku slovenskom. Schválené na Valnom zhromaždení SK+MED dňa 14. decembra 2017