Smernica č. 2007/47/ES    Smernica č. 2007/47/EC

Plné znenie smernice č. 93/42/EHS    Plné znenie smernice č. 93/42/EEC

Plné znenie smernice č. 90/385/EHS    Plné znenie smernice č. 90/385/EEC

Plné znenie smernice č. 98/79/ES    Plné znenie smernice č. 98/79/EC

Smernica č. 2007/51/ES o obmedzení marketingu určitých meracích prístrojov obsahujúcich ortuť   EN verzia

Rozhodnutie Komisie č. 2002/364/ES o spoločných technických špecifikáciách diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro

Rozhodnutie Komisie č. 2009/886/ES ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie č. 2002/364/ES o spoločných technických špecifikáciách diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro

Korigendum k Rozhodnutiu Komisie č. 2009/886/ES

Rozhodnutie Komisie č. 2011/869/EÚ ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 2002/364/ES o spoločných technických špecifikáciách diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro

Rozhodnutie Komisie č. 2008/932/ES o uplatňovaní článku 8 smernice č. 98/79/ES vo veci HIV testu certifikovaného v EVPÚ, a.s.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 765/2008/ES ktorým sa stanovujú požiadavky na akreditáciu a dohľad nad trhom v súvislosti s marketingom výrobkov

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES o spoločnom rámci pre marketing výrobkov

Rozhodnutie Komisie č. 2010/227/EÚ o Európskej databanke zdravotníckych pomôcok (EUDAMED)

Nariadenie Komisie č. 207/2012/EÚ o elektronickom návode na použitie zdravotníckych pomôcok

Nariadenie Komisie č. 722/2012/EÚ o osobitných požiadavkách týkajúcich sa požiadaviek stanovených v smerniciach č. 90/385/EHS a č. 93/42/EHS na aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky a na zdravotnícke pomôcky vyrábané z tkanív živočíšneho pôvodu

Odporúčanie Komisie č. 2013/172/EÚ o spoločnom rámci pre systém unikátnej identifikácie zdravotníckych pomôcok (UDI) v EÚ

Nariadenie Komisie č. 920/2013/EÚ o autorizácii notifikovaných osôb a dohľade nad nimi

Odporúčanie Komisie č. 2013/473/EÚ o auditoch a hodnoteniach vykonávaných notifikovanými osobami v oblasti zdravotníckych pomôcok

Modrá príručka na vykonávanie právnych predpisov EÚ týkajúcich sa výrobkov 2016

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/745 z 5. apríla 2017 o  zdravotníckych pomôckach, zmene smernice č.2001/83/ES, nariadenia (ES) č.178/2002 a nariadenia (ES) č.1223/2009 a o zrušení smerníc Rady č.90/385/EHS a č.93/42/EHS

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/746 z 5. apríla 2017 o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro a o zrušení smernice č.98/79/ES a rozhodnutia Komisie č.2010/227/EÚ

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) č. 2017/1445 z 8. augusta 2017 o skupine výrobkov, ktorých hlavným určeným účinkom založeným na prítomnosti proantokyanidínov v brusniciach je prevencia alebo liečba cystitídy

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2017/2185 z 23. novembra 2017 o zozname kódov a zodpovedajúcich typov pomôcok na účely špecifikovania rozsahu autorizácie notifikovaných osôb

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/852 o ortuti a o zrušení nariadenia (ES) č. 1102/2008

Rozhranie ZP / liek

Rozhranie ZP / ochranné pracovné pomôcky, elektrické výrobky

CAMD

NBOG

Slovenský artroplastický register (SAR)

MRISafety.com

Európska komisia

Zoznam Guidelines pre zdravotnícke pomôcky na stránke Európskej komisie

Manuál Hraničné otázky a klasifikácia – verzia 1.18 (12-2017)

IMDRF