Hodnotenie zdravotníckych technológií (HTA) na Slovensku je implementované v rámci hodnotenia nákladovej efektívnosti v procese zaraďovania zdravotníckych pomôcok a špeciálnych zdravotníckych materiálov do kategorizačného zoznamu pre úhradu z verejného zdravotného poistenia.

Základným dokumentom v procese hodnotenia nákladovej efektívnosti pre oblasť zdravotníckych pomôcok je Medicínsko-ekonomický rozbor, ktorého podrobnosti upravuje Metodická pomôcka vydaná MZ SR

Metodická pomôcka

Metodicka_pomocka_FE_a_ME_rozbor

V rámci EÚ proces hodnotenia zdravotníckych technológií nie je jednotne regulovaný a je v kompetencii jednotlivých členských štátov, ktoré aktivity v tejto oblasti koordinujú v rámci iniciatívy EUnetHTA, pričom táto spolupráca je základom pre pripravovanú legislatívnu harmonizáciu v oblasti HTA.

Pre viac aktuálnych informácií odkazujeme na stránku EUnetHTA

https://www.eunethta.eu/