Členom združenia sa môže stať právnická osoba, spoločnosť zaoberajúca sa vývojom, výrobou, dovozom, distribúciou zdravotníckych pomôcok a iné subjekty pôsobiace v oblasti zdravotníctva.

Výšku ročného členského príspevku pre nadchádzajúci rok schvaľuje Valné zhromaždenie na základe predloženého návrhu predsedníctvom.

Členstvo zakladateľov v združení vzniklo podpisom zakladateľskej zmluvy. Členstvo ďalších právnických osôb v združení vzniká rozhodnutím predsedníctva združenia o vzniku ich členstva.

Nový člen je povinný písomne prehlásiť, že pristupuje k zakladateľskej zmluve združenia s tým, že súhlasí s obsahom stanov združenia a ich schválenými dodatkami.

Člen združenia, mimo iných práv stanovených pre člena združenia týmito stanovami, má aj tieto práva:
a) volebné právo na voľbu predsedníctva združenia
b) právo byť volený do predsedníctva združenia
c) právo schvaľovať stanovy a rozpočet združenia
d) podávať návrhy na rokovaní Valného zhromaždenia
e) hlasovať o návrhoch na Valnom zhromaždení