Riadne a pridružené členstvo

Členom združenia sa môže stať právnická osoba, spoločnosť zaoberajúca sa vývojom, výrobou, dovozom, distribúciou zdravotníckych pomôcok a iné subjekty pôsobiace v oblasti zdravotníctva.

Členstvo môže byť:
a) riadne             – ročný členský poplatok 3000,- EUR
b) pridružené       – ročný členský poplatok 1500,- EUR

Členstvo zakladateľov v združení vzniklo podpisom zakladateľskej zmluvy. Členstvo ďalších právnických osôb v združení vzniká rozhodnutím predsedníctva združenia o vzniku ich členstva.

Nový člen je povinný vo svojej žiadosti o prijatie za člena združenia písomne prehlásiť, o akú formu členstva má záujem, pričom forma pridruženého členstva je časovo ohraničená na jeden rok. Po uplynutí tejto lehoty sa členstvo automaticky mení na riadne, s výnimkou, keď ešte pred uplynutím ročnej lehoty (najmenej 30 dní) nový člen písomne oznámi predsedníctvu ukončenie svojho členstva v združení.

Nový člen je povinný písomne prehlásiť, že pristupuje k zakladateľskej zmluve združenia s tým, že súhlasí s obsahom stanov združeniaa ich schválenými dodatkami.

Riadny člen združenia, mimo iných práv stanovených pre člena združenia týmito stanovami, má aj tieto práva:
a) volebné právo na voľbu predsedníctva združenia
b) právo byť volený do predsedníctva združenia
c) právo schvaľovať stanovy a rozpočet združenia
d) podávať návrhy na rokovaní Valného zhromaždenia
e) hlasovať o návrhoch na Valnom zhromaždení

Pridružený člen združenia, má rovnaké práva ako riadny člen združenia s výnimkou práva byť volený do predsedníctva združenia.