Legislatíva

 1. Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 2. Zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 3. Nariadenie vlády SR č. 569/2001 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro
 4. Nariadenie vlády SR č. 582/2008 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok
 5. Nariadenie vlády SR č. 527/2008 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok
 6. Zákon č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
 7. Zákon č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia
 8. Zmena a doplnenie zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, príloha č.7
 9. Vyhláška MZ SR č. 553/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia
 10. Vyhláška MZ SR č. 515/2011 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kusovej evidencii liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín
 11. Vyhláška MZ SR č. 143/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú druhy lekárničiek a obsah lekárničiek pre cestnú dopravu
 12. Vyhláška MZ SR č. 21/2012 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov a zdravotníckych pomôcok
 13. Vyhláška MZ SR č. 129/2012 Z.z. o požiadavkách na správnu lekárenskú prax
 14. Vyhláška MZ SR č. 523/2011 Z.z. o požiadavkách na materiálne a priestorové vybavenie očných optík