Asociácia SK+MED sa dištancuje od podvodov so zdravotníckymi pomôckami

Bratislava 18. august 2017 – Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok (Asociácia SK+MED) sa dištancuje od podvodných praktík v súvislosti s medializovanými informáciami o neopodstatnenom nahrádzaní individuálne vyrábaných zdravotníckych pomôcok na mieru ich sériovými alternatívami.

Medializované informácie o podvodných praktikách spojených s neopodstatneným nahrádzaním individuálne vyrábaných zdravotníckych pomôcok na mieru ich sériovými alternatívami vníma Asociácia SK+MED so znepokojením a dištancuje sa od týchto praktík. V záujme zvýšenia transparentnosti ako aj zvýšenia efektivity nákladov vynakladaných na zdravotnú starostlivosť, Asociácia SK+MED počas prípravy novely zákona 363/2011 podala Ministerstvu zdravotníctva SR návrh, aby aj individuálne zdravotnícke pomôcky na mieru boli rovnako ako zdravotnícke pomôcky a špeciálny zdravotnícky materiál predmetom transparentného procesu kategorizácie. To znamená, že výška úhrady by aj u zdravotníckych pomôcok vyrábaných na mieru podliehala jasným transparentným pravidlám, aby bolo možné eliminovať všetky riziká spojené s neadekvátnym navyšovaním ceny a úhrady.

V procese kategorizácie zdravotníckych pomôcok sa totiž individuálne posudzujú jednotlivé výrobky jednotlivých výrobcov a v prípade pochybností by tak mohla kategorizačná komisia požiadať zástupcu výrobcu o predvedenie a posúdiť, do akej miery je zdravotnícka pomôcka vyrábaná na mieru alebo sériovo a na základe toho kompetentne rozhodnúť. Dodnes individuálne zdravotnícke pomôcky na mieru kategorizácii nepodliehajú a sú hradené len na základe max limitov, ktoré sú pre určené cenovým opatrením MZ SR. Toto opatrenie obsahuje len všeobecné skupiny individuálnych zdravotníckych pomôcok na mieru s určením max limitu.

Zdravotnícka pomôcka je pojem, ktorý zahŕňa obrovské spektrum “produktov”, kde treba najmä odborne rozlišovať, kedy je vhodná sériovo vyrábaná pomôcka a kedy je nevyhnutná pomôcka vyrobená podlá individuálnej potreby pacienta. Podstatný rozdiel je však v postupe ich výroby, aplikácii materiálov, technológiách ako i reálnej potrebe pacienta.

Asociácia SK+MED víta súčasnú aktivitu zdravotných poisťovní spojenú s kontrolami vydávaných a uhrádzaných individuálne vyrábaných zdravotníckych pomôcok na mieru a verí, že v procese novely zákona 363/2011 Z.z. dôjde k zavedeniu transparentného procesu kategorizácie aj v tomto segmente.

V záujme zachovania kvality uhrádzanej zdravotnej starostlivosti a zamedzeniu diskriminácie pacientov však Asociácia SK+MED vyzýva k zachovaniu odbornosti s cieľom poskytnutia individuálne zhotovovaných zdravotníckych pomôcok na mieru všetkým pacientom, ktorí to vzhľadom na svoj zdravotný stav objektívne potrebujú.

 

Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok (SK+MED) je združenie, ktoré aktuálne zastupuje záujmy 30 dodávateľov zdravotníckych pomôcok pôsobiacich na Slovensku. Je riadnym členom MedTech Europe, medzinárodnej zdravotníckej asociácie so sídlom v Bruseli, ktorá zastrešuje národné asociácie dodávateľov a výrobcov zdravotníckych pomôcok a technológií z celej Európy.

 

 

 

 

Comments are closed