120 MINÚT V SLOVENSKOM ZDRAVOTNÍCTVE: TELEMEDICÍNA

Dovoľujem si Vám poslať zhrnutie z odbornej diskusie, ktorú zorganizoval SK+MED v rámci série podujatí 120 minút v slovenskom zdravotníctve na tému:  „AKO TELEMEDICÍNA OVPLYVNÍ MEDICÍNU 21. STOROČIA? PREČO JE BUDÚCNOSŤOU ZDRAVOTNÍCTVA? KEDY BUDE TELEMEDICÍNA SÚČASŤOU NÁŠHO ZDRAVOTNÉHO SYSTÉMU A AKÉ SÚ NAJVÄČŠIE BENEFITY PRE PACIENTA, POISŤOVNE A ŠTÁT?“. Pozvanie prijali: Ing. Martin Barto, CSc. – zástupca NR SR a ekonomický expert Prof. MUDr. Rober Hatala, PhD. – prednosta kardiológie a anigiológie NUSCH…

Read more

5. máj 2020 Svetový deň hygieny rúk

Možno viac ako inokedy si dnes v čase pandémie koronavírusu COVID-19 uvedomujeme, aké dôležité je udržiavať si ruky čisté, dbať na správnu hygienu a chrániť predovšetkým seba pred nákazami. Čisté ruky sú znakom kvalitnej a bezpečnej zdravotnej starostlivosti a zároveň jednou z naliehavých globálnych výziev Svetovej zdravotníckej organizácie v najbližších 10 rokoch. Celosvetová osvetová kampaň WHO je v roku 2020 prioritne zameraná na oblasť hygieny rúk zdravotných sestier a pôrodných asistentiek pre ich zásadný prínos k zvýšeniu kvality…

Read more

Members of SK+MED support the implementation of new technologies in the healthcare system also through a stricter Code of Ethics.

Bratislava, 04.06.2018  Suppliers and manufacturers of medical devices celebrate their week, MedTechWeek 2018. The ongoing European Week of Medical Technology (June 04- 08) highlights the importance of medical devices and medical technology in our lives. Modern medical technology and medical devices help improve the lives of Slovak patients as well.   Recently, SK+MED has tightened its Code of Ethics and the transparency of its processes in the course of interactions…

Read more

SK+MED complaints at the Constitutional Court

Bratislava, 1 February 2018 – The suppliers of medical devices and special medical materials represented by the Slovak Association of Medical Devices Suppliers (SK+MED) filed a complaint with the Constitutional Court of the Slovak Republic in Košice. In the complaint, the Association claims violation of fundamental rights and freedoms guaranteed by the Constitution of the Slovak Republic, including violation of the Charter of Fundamental Rights of the European Union. The…

Read more

SK+MED sa sťažuje na Ústavnom súde

SK+MED sa sťažuje na Ústavnom súde na porušovanie základných práv. Chce chrániť všetkých veriteľov štátu pred jeho svojvôľou. Bratislava 1. február 2018 – Dodávatelia zdravotníckych pomôcok a špeciálneho zdravotníckeho materiálu zastúpení Slovenskou asociáciou dodávateľov zdravotníckych pomôcok (SK+MED) podali sťažnosť na Ústavný súd SR v Košiciach. V nej namietajú porušenie základných práv a slobôd garantovaných Ústavou Slovenskej republiky a porušenie Charty základných práv Európskej únie. Koncepcia oddlženia navrhnutá Ministerstvom zdravotníctva SR je priamou diskrimináciou…

Read more

Concept of Healthcare Debt Relief damages creditors

Bratislava, November 30, 2017 – SK+MED association insists on reconciling all overdue debt without making any compromises. The conditions of the approved reconciliation Concept of the Ministry of Health of the SR are liquidating and create a negative legal precedent in the European Union. The State approved Concept of reconciling the healthcare debt robs state creditors. Millions of euros in debt reductions that must be provided by suppliers if they…

Read more

Schválenou koncepciou oddlženia štát okráda veriteľov

Bratislava 30. november 2017 – Asociácia SK+MED trvá na oddlžení všetkých pohľadávok po lehote splatnosti bez kompromisov. Podmienky schválenej koncepcie oddlžovania MZ SR sú likvidačné a vytvárajú negatívny právny precedens v Európskej únii. Schválená koncepcia oddlženia zdravotníctva okráda veriteľov štátu. Oddlženie podmieňuje miliónové zľavy z dlhov, ktoré musia dodávatelia poskytnúť, ak sa budú chcieť do oddlženia zapojiť. Navyše, koncept oddlženia rieši len čiastočne pohľadávky splatné ku koncu roka 2016. Napriek…

Read more

Open Letter to the members of Slovak Parliament

THE GOVERNMENT LIQUIDATES SUPPLIERS OF THE SPECIAL MEDICAL MATERIAL; CONCEPT OF STATE DEBT RELIEF DOESN’T SOLVE THE PROBLEM Ladies and Gentleman, Dear Members of the Council, Please let us respond to the Concept of Debt Relief of healthcare institutions submitted to the National Council by the Ministry of Health of the SR in the form of an open letter. The Slovak Association of Suppliers of Medical Devices (SK+MED) continues to…

Read more

Otvorený list poslancom NR SR

VLÁDA LIKVIDUJE DODÁVATEĽOV ŠPECIÁLNEHO ZDRAVOTNÍCKEHO MATERIÁLU, KONCEPCIA ODDLŽENIA PROBLÉM NERIEŠI Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujeme si reagovať formou otvoreného listu na Koncepciu štátneho oddlženia zdravotníckych zariadení, ktorú Ministerstvo zdravotníctva SR predkladá na rokovanie NR SR. Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok má naďalej vážne výhrady voči predloženej koncepcii oddlžovania. V predkladanom materiáli sa žiadne pripomienky asociácie nezohľadnili, preto s jej obsahom naďalej zásadne nesúhlasíme. Pripomíname, že členovia asociácie SK+MED…

Read more

Otvorený list ministrovi zdravotníctva SR

Vážený pán minister Drucker, dovoľujeme si reagovať formou otvoreného listu ku Koncepcii oddlženia zdravotníckych zariadení. MZ SR opätovne predkladá na rokovanie Vlády Slovenskej republiky rovnaký koncept štátneho oddlžovania zdravotníckych zariadení ako v júni. Vzhľadom na skutočnosť, že v predmetnom materiály nedochádza k žiadnemu zohľadneniu našej participácie na predošlom procese, Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok s jeho obsahom opätovne nesúhlasí. K danému materiálu sme sa niekoľkokrát osobne stretli, avšak k ústretovým…

Read more