Otvorený list ministrovi zdravotníctva SR

Vážený pán minister Drucker,

dovoľujeme si reagovať formou otvoreného listu ku Koncepcii oddlženia zdravotníckych zariadení. MZ SR opätovne predkladá na rokovanie Vlády Slovenskej republiky rovnaký koncept štátneho oddlžovania zdravotníckych zariadení ako v júni. Vzhľadom na skutočnosť, že v predmetnom materiály nedochádza k žiadnemu zohľadneniu našej participácie na predošlom procese, Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok s jeho obsahom opätovne nesúhlasí. K danému materiálu sme sa niekoľkokrát osobne stretli, avšak k ústretovým krokom zo strany MZ SR neprišlo. Materiál na oddlženie sa nezmenil, preto nie je možné za týchto okolností očakávať zmenu postoja na strane dodávateľov.

Pohľadávky veriteľov nemocníc stále narastajú. Štátne nemocnice dlhujú dodávateľom zdravotníckych pomôcok a špeciálneho zdravotníckeho materiálu združených v asociácii SK+MED ku koncu druhého štvrťroka 2017 takmer 188 mil. EUR. Z tejto sumy je výška pohľadávok po lehote splatnosti viac ako 160 mil. EUR. Pohľadávky staršie ako 365 dní sú vo výške 93 mil. EUR. Úroky z omeškania a zmluvné pokuty tvoria nad rámec týchto údajov ešte sumu viac ako 25 mil. EUR. Zadlžovanie nemocníc neustále narastá a dodávatelia špeciálneho zdravotníckeho materiálu sú nútení predávať aj naďalej svoje pohľadávky tretím stranám, bez čoho by bol celkový dlh za členov SK+MED oveľa vyšší.

Koncepcia oddlženia zdravotníckych zariadení predložená MZ SR sa vzťahujena pohľadávky po lehote splatnosti k 31.12.2016, ktoré boli len vo výške len 135 mil. EUR. V porovnaní s pohľadávkami po lehote splatnosti k 30.6.2017 vo výške 160 mil. EUR ide o takmer 20 % nárast pohľadávok po lehote splatnosti za obdobie ½ roka.

Štát neprijal ani nevytvoril opatrenia, ktoré by zamedzovali oneskoreniu platieb, porušuje tým Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/7 o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách. Aktuálnym postupom tak štát zároveň predlžuje protiprávny stav. V zmysle smernice a právnej praxe je možné uvažovať nad vzdaním sa príslušenstva avšak nie istiny. Aj preto požadovať nárok na zľavu z istiny zo strany MZ SR je neprimerané a odporuje to platným právnym princípom. V zmysle súdneho výkladu smernica na jednej strane nebráni vzdať sa vymáhania úrokov z omeškania a náhrady nákladov na vymáhanie výmenou za okamžité zaplatenie istiny splatných pohľadávok za predpokladu, že takýto súhlas so vzdaním sa nároku je udelený dobrovoľne veriteľom, na druhej strane však takýto výklad nepočíta so vzdaním sa istiny pohľadávky. V prípade MZ SR by teda malo ísť o úhradu všetkých pohľadávok vo výške 100 % po lehote splatnosti k 30.6.2017 a nie po lehote splatnosti k 31.12.2016 a aj to až v určitých krokoch.

Až 38 % z celkového dlhu nemocníc tvorí špeciálny zdravotnícky materiál (ŠZM). Zdravotnícke zariadenia uhrádzajú niektoré svoje záväzky, napríklad dodávky potravín, lieky a iné služby skôr ako platia dodávateľom ŠZM, hoci úhrady zo zdravotných poisťovní dostávajú za použitý ŠZM. Nejde v tomto prípade o uprednostňovanie len určitého okruhu veriteľov?

Súčasná negatívna situácia sa pre dodávateľov stáva neúnosnou, najmä vo vzťahu k plneniu si svojich vlastných zákonných povinností ako sú platba DPH, odvod dane z príjmu, platba miezd zamestnancom, odvody do zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a v neposlednom rade aj plnenie si záväzkov voči obchodným partnerom. Ani daňové úrady, ani Sociálna poisťovňa totiž žiadne omeškania zo strany dodávateľov neakceptujú.

Dodávatelia zdravotníckych pomôcok a ŠZM chcú obchodovať v normálne fungujúcom podnikateľskom prostredí. Koncepcia oddlženia zdravotníckych zariadení zakladá nedobrovoľnosť aktu a pochybnosť o čestnom úmysle celého procesu oddlženia už samotným vstupom: vzdanie sa príslušenstva (úroky z omeškania a zmluvné pokuty) a naviac aj skonto z istiny (dlh je takmer 650 mil. EUR a k dispozícii je 585 mil. EUR, teda počíta sa automaticky so skontom 20 %). Koncepcia štátneho oddlžovania podmienená akýmikoľvek zľavami je pre dodávateľov neprijateľná.

MZ SR zároveň plánuje ako súčasť Koncepcie oddlženia zdravotníckych zariadení úpravu cien špeciálneho zdravotníckeho materiálu. Ak MZ SR chce porovnávať ceny, musí vziať do úvahy aj platobnú morálku porovnávaných krajín. V mnohých kategóriách sme už dnes najlacnejší v regióne s tým rozdielom, že za dodávky nedostaneme zaplatené.

Asociácia SK+MED dlhodobo upozorňuje na zložitú a zlú situáciu v slovenskom zdravotníctve. Nakoľko nedochádza k zlepšeniu postoja zo strany MZ SR ako dlžníka, a ani aktuálne predkladaný návrh koncepcie oddlženia neprináša v tomto smere zmenu, asociácia SK+MED považuje opätovne predkladaný návrh za nevýhodný pre svojich členov. V tomto smere sme pripravení podniknúť všetky dostupné kroky za účelom dosiahnutia vyššej miery uspokojenia našich pohľadávok a to jednak vymáhaním nielen istiny ale úrokov a zmluvných pokút a v konečnom dôsledku aj cestou iniciovania exekučných konaní voči dlžníkom.

Vážený pán minister Drucker,

záverom chceme aj naďalej prezentovať našu odhodlanosť aktívne sa podieľať na príprave koncepcie tak, aby bol finálny návrh akceptovateľný ekonomicky i legislatívne, motivačný a zároveň nediskriminoval zainteresované strany. Chceme solídne riešenie pre všetkých.

Comments are closed