Otvorený list poslancom NR SR

VLÁDA LIKVIDUJE DODÁVATEĽOV ŠPECIÁLNEHO ZDRAVOTNÍCKEHO MATERIÁLU, KONCEPCIA ODDLŽENIA PROBLÉM NERIEŠI

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

dovoľujeme si reagovať formou otvoreného listu na Koncepciu štátneho oddlženia zdravotníckych zariadení, ktorú Ministerstvo zdravotníctva SR predkladá na rokovanie NR SR.

Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok má naďalej vážne výhrady voči predloženej koncepcii oddlžovania. V predkladanom materiáli sa žiadne pripomienky asociácie nezohľadnili, preto s jej obsahom naďalej zásadne nesúhlasíme. Pripomíname, že členovia asociácie SK+MED sú kľúčovými veriteľmi nemocníc, ktorých nároky má koncepcia riešiť. Až 38 % z celkového dlhu nemocníc ku koncu roka 2016 tvoril špeciálny zdravotnícky materiál. Zároveň je potrebné uviesť, že predkladacia správa do NR SR k materiálu Koncepcie oddlženia obsahuje prehlásenia, ktoré nezodpovedajú realite a to napr. že Koncepcia oddlženia je vytvorená na základe princípu rovnakých podmienok pre všetkých so súčasným dôrazom na efektívne vynakladanie verejných zdrojov.

Predkladaná Koncepcia oddlženia zdravotníckych zariadení sa vzťahuje len na pohľadávky po lehote splatnosti k 31.12.2016, ktoré boli vo výške len 135 mil. EUR. Avšak štátne nemocnice dlhujú dodávateľom zdravotníckych pomôcok a špeciálneho zdravotníckeho materiálu združených v asociácii SK+MED ku koncu tretieho štvrťroka 2017 už takmer 190 mil. EUR. Uvedený návrh tak diskriminuje značnú skupinu dodávateľov zdravotníckych pomôcok, ktorí sa na aktuálnom oddlžovaní nebudú môcť zúčastniť vôbec. Pri zachovaní nediskriminačného postoja by v praxi malo ísť o úhradu všetkých pohľadávok vo výške 100 % po lehote splatnosti k aktuálnemu dátumu a nie po lehote splatnosti k 31.12.2016 a aj to až vo viacerých krokoch.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sme toho názoru, že predkladaná Koncepcia oddlženia je v rozpore s Ústavou SR, pričom svojím diskriminačným nastavením porušuje základné práva a slobody na strane veriteľov. Účasť veriteľov na predmetnej Koncepcii oddlženia je podmienená vzdaním sa úrokov z omeškania a zmluvných pokút a dokonca požaduje od dodávateľov nárok na zľavu z istiny, čo okrem iného považujeme za neprimeraný zásah do Ústavou garantovaného práva vlastniť majetok. V skutočnosti tak štát touto Koncepciou oddlženia núti veriteľov súťažiť o vlastné peniaze, na ktoré majú nárok a dávno za ne odviedli dane, ktoré boli počítané z celej sumy. Ani daňové úrady, ani Sociálna poisťovňa žiadne omeškania zo strany dodávateľov netolerujú. Považujeme to za precedens a veľmi zlý príklad pre podnikanie na Slovensku.

Zadlžovanie nemocníc pritom neustále narastá a naši členovia sú nútení predávať pohľadávky tretím stranám, resp. financovať prevádzku a povinnosti voči zamestnancom a štátu pomocou bankových úverov, čo neúmerne zvyšuje ich náklady.

Podnikanie dodávateľov špeciálneho zdravotníckeho materiálu (ŠZM) sa najnovšie štát snaží bezprecedentne obmedziť Príkazom ministra zdravotníctva SR č. 7/2017, ktorý obmedzuje možnosť odpredávať pohľadávky tretím stretím. Ministerstvo zdravotníctva tak stavia dodávateľov ŠZM do likvidačnej situácie, keď zásadne znižuje schopnosť prefinancovávať roky čakania na splatnosť faktúr pomocou bankových úverov. Tie sú totiž často ručené práve pohľadávkami voči nemocniciam a banky takúto prevoditeľnosť pohľadávky vyžadujú. Štát takýmto správaním ohrozuje existenciu samotných dodávateľov, ktorí naviac ešte musia zápasiť s tlakom na ďalšie znižovanie cien zdravotníckych pomôcok a ŠZM, ktoré je zo strany Ministerstva zdravotníctva pripravované.

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

snahou našej asociácie je, aby dodávatelia zdravotníckych pomôcok a ŠZM mali vytvorené štandardné prostredie na podnikanie, kde za svoj dodaný tovar, dostanú včas zaplatené, rovnako ako iní dodávatelia, tak ako je tomu v okolitých krajinách, ktorých cenovú hladinu už niekoľko rokov vďaka referencovaniu cien a elektronickým aukciám „kopírujeme“.

Veríme, že naše výhrady starostlivo zvážite a predkladanú Koncepciu oddlženia odmietnete. V opačnom prípade predpokladáme, že sa jej mnohí naši členovia nezúčastnia a budú postupovať v súlade s ich individuálnymi potrebami ako aj so zákonnými možnosťami za účelom dosiahnutia vyššej miery uspokojenia svojich pohľadávok, mimo predkladanej koncepcie.

Comments are closed