SK+MED sa sťažuje na Ústavnom súde

SK+MED sa sťažuje na Ústavnom súde na porušovanie základných práv. Chce chrániť všetkých veriteľov štátu pred jeho svojvôľou.

Bratislava 1. február 2018Dodávatelia zdravotníckych pomôcok a špeciálneho zdravotníckeho materiálu zastúpení Slovenskou asociáciou dodávateľov zdravotníckych pomôcok (SK+MED) podali sťažnosť na Ústavný súd SR v Košiciach. V nej namietajú porušenie základných práv a slobôd garantovaných Ústavou Slovenskej republiky a porušenie Charty základných práv Európskej únie.

Koncepcia oddlženia navrhnutá Ministerstvom zdravotníctva SR je priamou diskrimináciou veriteľov, porušením základného práva vlastniť majetok, zásahom do práva na podnikanie a tiež porušením Charty základných práv Európskej únie, keď Slovensko prostredníctvom vlády SR, NR SR a Ministerstva zdravotníctva SR vážne porušuje európsku Smernicu o boji proti oneskoreným platbám.

Nie je možné, aby po referencovaní cien, elektronických tendroch, dodaní tovaru, čakaní roky na platby, od veriteľov štát požadoval ešte aj spätne zľavy z ich peňazí. Je to nemorálne a rozhodne v rozpore s európskym aj slovenským právom.

Problém si všíma aj Európska komisia. Bolo by prekvapením, ak by sa Komisia uspokojila s takým predstieraným bojom proti oneskoreným platbám aký, na úkor veriteľov, už roky aplikuje vláda SR a Ministerstvo zdravotníctva SR sústavným oddlžovaním, ktorého podstatou je v skutočnosti riešenie meškajúcich platieb výlučne na ťarchu dodávateľov.

Argumentáciu členov SK+MED podporuje aj judikatúra Súdneho dvora EÚ k výkladu Smernice o boji proti oneskoreným platbám, podľa ktorej je prípustné vzdanie sa úrokov z omeškania a náhrady nákladov za vymáhanie výmenou za okamžité splatenie dlhovaných pohľadávok, žiadne iné sumy už nemožno požadovať. Členovia SK+MED roky nedostali peniaze a dnes sú donucovaní vzdať sa časti istiny až do 20 % výmenou za zaplatenie aspoň časti peňazí. Pohľadávky členov SK+MED tvorili k 31.12.2017 až 178 miliónov eur, z toho štátne nemocnice dlhujú takmer 170 miliónov eur.

SK+MED tiež na Krajskom súde v Bratislave žaluje Ministerstvo zdravotníctva SR za nezákonnosť jeho konania. Zároveň v tomto konaní navrhuje požiadať Súdny dvor EÚ o odpoveď na otázku, či Koncepcia oddlženia, ktorá požaduje okrem iného zľavu z istiny ako predpoklad zapojenia sa veriteľa do procesu oddlženia, je v rozpore so Smernicou o boji proti oneskoreným platbám. Podľa Smernice o boji proti oneskoreným platbám sa veriteľ môže vzdať vymáhania úrokov z omeškania a náhrady nákladov na vymáhanie výmenou za okamžité zaplatenie istiny splatných pohľadávok. Odpoveď Súdneho dvora EÚ bude pre súdy Slovenskej republiky, ako aj pre Ministerstvo zdravotníctva SR záväzná.

Asociácia SK+MED vníma svoje konanie nielen ako obhajobu svojich členov, ktorí v najlepšej viere dodali do štátnych nemocníc svoj tovar a štát sa po rokoch snaží silou opätovne „vyjednať“ zľavu. Výsledky týchto konaní by mali ochrániť aj budúcich veriteľov štátu a jeho inštitúcií, aby už nikdy takouto tortúrou nemuseli prechádzať a mali svoje pohľadávky legitímne vysporiadané najneskôr do 60 dní. V Českej republike, Poľsku a Maďarsku prebieha oddlžovanie štátnych nemocníc 100 % refundáciou ich splatných  záväzkov.

 

Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok (SK+MED) aktuálne združuje záujmy 26 dodávateľov zdravotníckych pomôcok pôsobiacich na Slovensku. Je riadnym členom MedTech Europe, medzinárodnej zdravotníckej asociácie so sídlom v Bruseli, ktorá zastrešuje národné asociácie dodávateľov a výrobcov zdravotníckych pomôcok a technológií z celej Európy.