Tlačová správa: Týždeň medicínskych technológií

Členovia SK+MED podporujú zavádzania nových technológií do zdravotníctva aj prostredníctvom prísnejšieho etického kódexu.

 

Dodávatelia a výrobcovia zdravotníckych pomôcok slávia svoj týždeň, MedTechWeek 2018.

 

Aktuálny Európsky týždeň medicínskych technológií MedTechWeek (4. – 8. jún) poukazuje na dôležitosť zdravotníckych pomôcok  a medicínskych technológií v našich životoch. Moderné medicínske technológie a zdravotnícke pomôcky pomáhajú zlepšovať životy aj slovenských pacientov.

 

SK+MED nedávno sprísnil svoj etický kódex a transparentnosť procesov pri komunikácií dodávateľov pomôcok a technológií s nemocnicami a lekármi. Ten má zabezpečiť, čo najrýchlejšie a najtransparentnejšie zavádzanie moderných technológií, pomôcok a postupov v slovenských nemocniciach : „Novoprijatý Etický stal sa pre členov SK+MED záväzným 1. februára 2018. Jeho cieľom je sprísnenie etických štandardov, jasnejšie pravidlá a prísnejšia samoregulácia. Najzásadnejšou zmenou je, že priamy sponzoring dostal stopku. Naši členovia už nemôžu poskytovať finančnú, ani inú podporu jednotlivým zdravotníckym pracovníkom. Nový kódex im dovoľuje len nepriamu podporu prostredníctvom vzdelávacích grantov naviazaných na nemocnice. Tie budú rozhodovať o tom, ktorí pracovníci získajú financie, ktoré pokryjú ich náklady spojené s ich vzdelávaním. Takto sa školenia a konferencie dostanú k tým odborníkom, ktorí sa sú pripravení implementovať zdravotnícke novinky najrýchlejšie a s najväčším efektom na pacienta,“ hovorí Katarína Danková, výkonná riaditeľka Slovenskej asociácie dodávateľov zdravotníckych pomôcok SK+MED.

 

Medzi nové top technológie za uplynulých 12 mesiacov patrili na Slovensku a vo svete aj:

 

Vnútroušné implantáty

Umožňujú opäť počuť ľuďom, ktorí trpia závažnou až veľmi závažnou stratou sluchu. U týchto pacientov sú bežné načúvacie prístroje veľmi málo účinné a vo väčšine prípadov neposkytujú žiadne zlepšenie sluchu. Implantát sa chirurgicky umiestni tesne pod kožu, priamo stimuluje nervové vlákna a obchádza tak nefunkčné časti ucha. Rečový procesor, ktorý tvorí druhú časť implantátu, je možné pohodlne nosiť na uchu, alebo aj mimo ucha, napríklad na odeve.

 

Neuromodulácia na liečbu obštrukčného spánkového apnoe

Spánková apnoe, chorobný stav, keď sa počas spánku vyskytujú intervaly, počas ktorých pacient nedýcha je najbežnejšou poruchou spánku a môže viesť k vysokému krvnému tlaku, srdcovým chorobám a mŕtvici. Zatiaľ čo zariadenie kontinuálneho pozitívneho tlaku v dýchacích cestách (CPAP) je štandardným liečebným postupom, viac ako 40 % pacientov so spánkovou apnoe ho odmieta používať. Na trh ale teraz dodávatelia zdravotníckych pomôcok uvádzajú implantát, ktorý poskytuje stimuláciu na otvorenie kľúčových svalov dýchacích ciest počas spánku. Táto technológia ovládaná pomocou náplasti funguje ako kardiostimulátor, ktorý pomáha synchronizovať prívod vzduchu s pôsobením jazyka pomocou snímača dýchania a stimulačného kábla napájaného z batérie. Tieto neuromodulačné systémy mali pozitívne výsledky v klinických testoch a predpokladá sa, že prinesú lepší nočný spánok viac pacientom a manželom.

 

 

Operácie v 3D prostredí

Technológia umožňuje skenovať pacienta trojrozmerne a nahradiť tak oči chirurga. Ten potom môže vstúpiť do tela pacienta cez minimálny otvor a nepotrebuje vykonať ani ďalšie súvisiace rezné rany.

Ďalšie technológie dokážu chirurga doslova navigovať na príslušné miesto s absolútnou presnosťou bez použitia pre pacienta i personál škodlivého röntgenového žiarenia. Pri zložitých operáciách napríklad v okolí miechy je neoceniteľný intraoperačný monitoring. Tento systém neustále monitoruje miechu i ruky chirurga a ak by malo dôjsť k poškodeniu miechy, okamžite vyšle varovný signál.

 

Hybridný systém na dodávanie inzulínu s uzatvorenou slučkou

Zariadenia oslavované ako prvý umelý pankreas na svete je hybridným systémom inzulínu s uzavretou slučkou a pomáha zvládnuť diabetes typu 1. Táto nová technológia umožňuje priamu komunikáciu medzi zariadením na neustále monitorovanie glukózy a inzulínovou pumpou na stabilizáciu glukózy v krvi. Novinka nahrádza koncepciu „otvorenej slučky“, ktorá vyžaduje, aby pacienti sami vyhodnocovali informácie z monitora glukózy, aby zistili, koľko inzulínu si majú vstreknúť.

 

TRANSPARENTNOSŤ A ETICKÉ PODNIKANIE

Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok (SK+MED) tento rok tiež prijala nový Etický kódex, ktorý obsahuje nové spôsoby ako podporiť nezávislé kontinuálne vzdelávanie lekárov a zdravotníckych pracovníkov v spolupráci  so zdravotníckymi organizáciami. Novoprijatý Etický kódex vychádza z požiadaviek Medtech Europe a stal sa pre členov SK+MED záväzným od 1. februára 2018. Primárnym cieľom nového Etického kódexu je vytvorenie vysokých etických štandardov v  segmente zdravotníckych technológií, jasnejšie pravidlá a prísnejšia samoregulácia v odvetví, ktorá je z hľadiska etického podnikania opodstatnená. Najzásadnejšou zmenou je, že priamy sponzoring dostal stopku. Členské spoločnosti už viac nemôžu poskytovať finančnú, ani naturálnu podporu priamo jednotlivým zdravotníckym pracovníkom, aby im pokryli náklady na ich účasť na vzdelávacích podujatiach, ktoré organizujú tretie strany. Nový kódex dovoľuje členským spoločnostiam len nepriamu podporu zdravotníkov a to prostredníctvom vzdelávacích grantov. To znamená, že finančná podpora môže byť naviazaná len na inštitúcie, nemocnice, t.j. cez nepriame sponzorstvo. Táto nezávislá tretia strana bude rozhodovať o tom, ktorí zdravotnícki pracovníci získajú financie, ktoré pokryjú časť alebo plnú výšku nákladov na cestu, ubytovanie a registračné poplatky. Členské spoločnosti SK+MED zabezpečia tak väčšiu transparentnosť finančných prostriedkov vyčlenených na vzdelávanie lekárov.

 

Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok SK+MED je združenie desiatok právnických osôb, ktoré sa zaoberajú výrobou alebo distribúciou zdravotníckych pomôcok a technológií. Vzniklo v roku 1999. Okrem zastupovania záujmov svojich členov SK+MED zabezpečuje aj informácie k návrhom na procesy a expertízy vo veciach týkajúcich sa prostriedkov zdravotníckej techniky v súlade s princípmi Európskej únie. Je členom MedTech Europe, medzinárodnej zdravotníckej asociácie so sídlom v Bruseli, ktorá zastrešuje národné asociácie dodávateľov  a výrobcov zdravotníckych pomôcok a technológií z celej Európy.